Sagaserien gir deg

• få komponentar
• enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukarvennlege bøker
• fokus på fl eire teksttypar
• meir sakprosa
• fleire norske og nordiske tekstar
• enda fleire og betre oppgåver

Sagaserien består av

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråkleg lesebok per trinn som følgjer strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneheld også oppgåver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følgjer eleven gjennom
  heile ungdomsskulen
• lærarrettleiing på nettet og i papirutgåve
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan brukast på interaktive tavler, pc og nettbrett

Kebabnorsk

10_sosiolekter_kebabnorsk.jpg

Unge frå innvandrarbydelar har ein heilt eigen språkleg sjargong. Tonefallet er litt stakkato, litt røffare enn i vanleg norsk dagligtale. Ein droppar småord for å effektivisere, hokjønns- og inkjekjønnsord blir ofte hankjønn, og verbet står feil i forhold til "vanleg" norsk. Samtidig bruker ein mange lånord frå andre språk, blant anna engelsk, spansk, kurdisk og arabisk.

Denne talemåten skuldast ikkje at ungdommen strevar med å snakke norsk. Tvert imot kan dei veksle mellom sjargongen og "vanleg norsk", viser forsking. Som all annan sjargong er dette ein lek med språket for å markere identitet og gruppetilhøyrsle. Mange etnisk norske ungdommar har også adoptert talemåten, og forskarane meiner ein ny sosiolekt er i ferd med å vekse fram på tvers av etniske skiljelinjer.

I Noreg blir denne sjargongen litt sleivete kalla for «kebabnorsk». Språkforskarane vil heller bruke omgrepet «multi-etnolekt».

Test deg sjølv

Kva las du nettopp?

1. Kva kjenneteiknar måten ungdom frå innvandrarbydelar snakkar på?

2. Kvifor har ungdommane ein heilt eigen språkleg sjargong?

3. Kva språk har gitt mange lånord til ungdomssjargongen?

4. Kva kallar språkforskarane måten ungdommane snakkar på?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies